Aktualności

KBG

 

 Godziny konsultacji nauczycieli akademickich - zdalne

OFFICE HOURS OF TEACHERS CONDUCTING CLASSES WITH ENGLISH LANGUAGE  STUDENTS  2020/21 on-line

 

Uwaga 

Szanowni Studenci

Proszę śledzić komunikaty i zarządzenia JM Rketora SUM w Katowicach dotyczące bieżącego funkcjonowania Uczelni na stronie głównej SUM. Szczegółowe informacje w zakresie zdalnej realizacji kursów będą przesyłane starostom grup przez osoby odpowiedzialne za organizację tych kursów i prowadzących zajęcia. W sprawach pilnych proszę się kontaktować z opiekunami grup na ich adresy poczty elektronicznej lub Kierownika jednostki na adres poczty eletronicznej sekretariatu KBG1 i KBG2 znajdujące się na stronie Katedry.

Z poważaniem

AL Sieroń

Attention

Dear Students,

Please follow the announcements and ordinances of JM Rketor SUM in Katowice regarding the current functioning of the University on the SUM home page. Detailed information on the remote implementation of the courses via e-learnig will be sent to the leaders of the groups by the persons responsible for organizing these courses and conducting the classes. In urgent matters, please contact the group supervisors at their e-mail addresses or Unit Manager at the electronic mail address of the KBG1 and KBG2 secretariat on the Department's website.

Yours sincerely

AL Sieroń

 

 Godziny konsultacji nauczycieli akademickich - zdalne

OFFICE HOURS OF TEACHERS CONDUCTING CLASSES WITH ENGLISH LANGUAGE  STUDENTS  2020/21 on-line

 

Aktualności

Biologia molekularna - 2020/2021

Egzamin w terminie drugim odbędzie się 23.02.2021 o godzinie 8.30 (8.10 logowanie do TEAMS). Egzamin odbędzie się w formie testu wielokrotnego wyboru - 120 pytań na platformie STREAM.

Osoby dopuszczone do pisania egzaminu w terminie 2 zostały poinformowane indywidualnie. Prosimy usilnie o rewizję posiadanego sprzętu w celu wyeliminowania problemów w trakcie egzaminu. Osoby, które uważają, że ich sprzęt komputerowy nie jest odpowiedni mają możliwość pisania egzaminu na terenie uczelni w wyznaczonych miejscach. Nieobecność na wykładzie w czasie egzaminu poparwkowego jest nieobecnością usprawiedliwioną.

 

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

15.02.2021; 14.26


 

Wyniki egzaminu w terminie pierwszym

zostały zaktualizowane na stronie platformy STREAM. Do punktów uzyskanych z egzaminów osobom, które uczęszczały na wszystkie wykłady został doliczony jeden punkt (do wpisania do indeksu, nie na stronie STREAM).  Z przesłanych zastrzeżeń dotyczących pytań uwzględniono trzy pytania i wyniki egzaminu zostały obliczone ponownie dla wszystkich studentów uwzględniając wzmiankowane pytania.

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

15.02.2021; 14.20

 


 

III termin poprawy testu z materiału seminaryjnego

Poprawa testu odbędzie sie dnia 09.02.2020 o godzinie 9.00. Poprawa odbędzie się w formie testu jednokrotnego wyboru, na platformie CDiSM (https://elearning.sum.edu.pl/course/view.php?id=5295). Jednocześnie bedą państwo proszeni o obecność na platformie TEAMS. Test będzie się składał z 65 pytań; po 5 pytań z każdego tematu seminaryjnego; 65% uzyskane (42 pytania) - test zaliczony; Brak możliwości powrotu do pytań; 45 s na pytanie.

Bardzo proszę osoby dopuszczone do zdawania w 3 terminie o bezpośredni kontakt z dr Aleksandrą Auguściak-Duma w celu potwierdzenia swojej chęci podejścia do testu - aauguściak@sum.edu.pl. Proszę o kontakt TYLKO z konta studenckiego.

 

EGZAMIN W TERMINIE 0

Egzamin w terminie 0 odbędzie się 09.02.2021. Osoby dopuszczone do tego terminu (wszystko zaliczone w pierwszym terminie - ćwiczenia, seminaria; średnia z testów cząstkowych powyżej 4,26; ocena z testu zaliczeniowego powyżej 4,26) proszone są o kontakt z sekretariatem Katedry w celu ustalenia godziny egzaminu. O kontakt prosimy dopiero po zakończeniu wszystkich ćwiczeń, czyli  08.02.2021 do godziny 13.00. Osoby, które są dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane bezpośrednio o takiej możliwości. 

Egzamin będzie ustny, proszę pamiętać o posiadaniu przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość (najlepiej legitymacja studencka).

 

EGZAMIN W TERMINIE 1

Egzamin w terminie 1 odbędzie się 12.02.2021. Studenci zostaną przypisani do tur egzaminacyjnych losowo i poinformowani o tym fakcie poprzez platformę TEAMS do dnia 05.02.2021.

Trzy tury egzaminacyjne rozpoczną się o 8.30, 11.00 oraz 13.30. Egzamin odbędzie się na platformie STREAM (https://elearning-stream.sum.edu.pl). 

Przypominamy o obowiązku stawienia się na egzamin 20 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu (zalogowania się do właściwego wydarzenia).

 

Przypominamy, że by być dopuszczonym do egzaminu należy mieć wszystkie zajęcia ćwiczeniowe oraz seminaryjne (test zaliczeniowy z seminariów) zaliczone pozytywnie.

Na egzaminie obowiązuje włączona kamera oraz mikrofon i stabilne połączenie internetowe. W przypadku braku technicznych możliwości prosimy o kontakt (do 01.02.2021) - udostępnimy komputery na egzamin.

Egzamin składać się będzie ze 120 pytań, z czego 30 dotyczy materiału wykładowego, a 90 materiału seminaryjnego i ćwiczeniowego. Test egzaminacyjny będzie testem jednokrotnego wyboru, będzie można wracaż do pytań, a czas przewidziany na poprawne rozwiązanie testu to 120 minut, z możliwością powrotu do pytań.

 

 2021-02-02

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

kierownik ćwiczeń przedmiotu „Biologia molekularna”

1 rok WNMK


 

UWAGA!

Zgodnie z Komunikatem nr 1/2021 JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 12.01.2021 zajęcia dla przedmiotu „Biologia molekularna” będą odbywały się TYLKO  w formie zdalnej.

W mocy pozostaje harmonogram zajęć przesłany do Państwa wcześniej. Zmienie ulega tylko forma prowadzenia zajęć.

 

Aktualny harmonogram zajęć: (w załączeniu link do harmonogramu).

Zajęcia wykładowe odbywają się zgodnie z harmonogramem. Nie ulegają zmianie.

Bardzo proszę o śledzenie zakładki dla państwa przedmiotu na stronie biolmolgen.sum.edu.pl

Nowy harmonogram zajęć ćwiczeniowych (wszystkie zajęcia W FORMIE ZDALNEJ) - link

 

 2021-01-14; 09:15

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

kierownik ćwiczeń przedmiotu „Biologia molekularna”

1 rok WNMK


 

 

UWAGA!

 

 POPRAWA TESTU ZALICZENIOWEGO Z TEMATÓW SEMINARYJNYCH

Studenci, którzy nie zaliczyli testu w pierwszym terminie oraz studenci, którzy zostali dopuszczeni do zdawania testu w drugim terminie proszeni są o bezpośredni kontakt z prowadzącym ćwiczenia swojej sekcji ćwiczeniowej w celu uzgodnienia terminu zaliczenia testu.

Poprawa jest w postaci pisemnej, opisowej - po jednym pytaniu z każdego tematu seminaryjnego.

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

kierownik ćwiczeń przedmiotu „Biologia molekularna”

1 rok WNMK


 

UWAGA!

Zgodnie z Komunikatem nr 8/2020 JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25.11.2020 zajęcia stacjonarne dla przedmiotu „Biologia molekularna” ulegają zawieszeniu i będą realizowane w terminie późniejszym uzależnionym od decyzji JM Rektora.

Zgodnie z obecnym komunikatem zajęcia w formie stacjonarnej są zawieszone do odwołania.

 

Zajęcia wykładowe odbywają się zgodnie z harmonogramem. Nie ulegają zmianie.

Bardzo proszę o śledzenie zakładki dla państwa przedmiotu na stronie biolmolgen.sum.edu.pl

 

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

kierownik ćwiczeń przedmiotu „Biologia molekularna”

1 rok WNMK

 

 


 

UWAGA!!!

W sprawie korespondencji elektronicznej z Katedrą (sekretariat, pracownicy) - ponieważ żaden z pracowników NIE JEST JASNOWIDZEM uprzejmie prosimy aby w korespondencji podpisywać się imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem grupy i sekcji, do której Państwo są przypisani!!!

Aleksandra Auguściak-Duma

 


 

 UWAGA!!

Parę słów wyjaśnienia:

Zajęcia ćwiczeniowe - ĆWICZENIA - są to zajęcia praktyczne, na których będą Państwo uczyli się pewnych praktycznych aspektów biologii molekularnej.

Na zajęcia ćwiczeniowe - czyli tygodnie w trybie w większości stacjonarnym - obowiązuje materiał teoretyczny zawarty we właściwej dla danej sekcji (podgrupie ćwiczeniowej) Karcie Pracy. Proszę również przejrzeć zadania praktyczne i sprawdzić, czy nie znajdują się tam zadania, które wymagają poszerzenia swoich informacji by móc poprawnie te zadania wykonać. NIE OBOWIĄZUJE materiał teoretyczny z seminariów.

Zajęcia seminaryjne - SEMINARIA - są to zajęcia, na których chwalą się Państwo tym czego się nauczyli sami, poprzez rozmowę z prowadzącymi, wysłuchanie pewnych aspektów zagadnień teoretycznych oraz przez rozwiązanie testów.

Na zajęcia seminaryjne - czyli zajęcia w trybie zdalnym - obowiązuje materiał teoretyczny z sylabusów do danych trzech tematów seminaryjnych. NIE obowiązuje materiał z ćwiczeń.

 


 UWAGA STUDENCI,

pragniemy poinformować, że od roku akademickiego 2018/2019 Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki nie przepisuje ocen z przedmiotów zaliczonych na innych uczelniach medycznych i/lub innych kierunków studiów. 


 

UWAGA!!!

Przeniesienie studenta z jednej grupy do innej grupy możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody z Dziekanatu przedstawionej prowadzącemu zajęcia z danej grupy.


Obowiązkiem studentów jest zarejestrowanie się w kursie Biologia molekularna na platformie elearningowej CDiSM.

https://elearning.sum.edu.pl/course/view.php?id=5295

 

 

 

 


OBOWIĄZKOWE WYKŁADY ONLINE, NA PLATFORMIE TEAMS, ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH: 06, 13, 20, 27 października; 3, 10, 17, 24 listopada oraz 01 grudnia 2020. Ostatni wykład 45 minut. Wykłady dla studentów będą się odbywały w na żywo zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez dziekanat. Materiały wykładowe będą dostępne po wykładzie na platformie CDiSM w kursie Biologia molekularna.


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z REGULAMINU:

- Zajęcia z biologii molekularnej odbywają się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i składają się z OBOWIĄZKOWYCH: wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych

- Student w celu sprawnego przeprowadzenia zajęć zdalnych zobowiązany jest do posiadania stabilnego łącza internetowego, mikrofonu oraz głośników.

- Student do kontaktów z pracownikami Katedry używa WYŁĄCZNIE studenckiego konta poczty elektronicznej. Korespondencja przychodząca z prywatnej poczty będzie ignorowana

- Ćwiczenia odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie

- Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w ochronny fartuch  laboratoryjny.

- Student jest zobowiązany do przynoszenia na ćwiczenia wydrukowane odpowiednie karty pracy, które dostępne są na stronie internetowej katedry.

- Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: Aktywnej i sumiennej pracy przez cały czas trwania ćwiczeń, POCZĄWSZY OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ.

- Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń i seminariów odbywa się wtrakcie trwania zajęć oraz/lub ustnej w trakcie trwania zajęć

- Przed wejściem do sali ćwiczeniowej student zobowiązany jest do oceny swojego stanu zdrowia, a w przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-COV-2 student zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu prowadzącemu zajęcia mailowo na adres biolmolgen@sum.edu.pl i pozostania w kwarantannie, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

- Przed wejściem do sali ćwiczeniowej należy zdezynfekować ręce. W trakcie trwania zajęć student dba o bezpieczeństwo bakteriologiczne unikając przemieszczania się, zbędnego dotykania powierzchni poza miejscem wykonywania ćwiczenia oraz dezynfekując otoczenie w celu zabezpieczenia siebie oraz innych uczestników zajęć.

 


Aktualności

Genetyka kliniczna

2020/2021

UWAGA!!! 

Zgodnie z Komunikatem Nr 10/2020 z dnia 3.12.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, od dnia 7.12 zostają wznowione ćwiczenia w trybie stacjonarnym.

Oznacza to, że powracają ćwiczenia w CDiSM, które  odbywać się będą zgodnie z pierwotnym Planem Zajęć (załącznik poniżej).

 

Decyzją Pana Dziekana, wszystkie zajęcia z Genetyki klinicznej do dnia 29 listopada  odbywać się będą w formie zdalnej!!!

  1. Zajęcia z „Genetyki klinicznej” odbywają się w systemie zblokowanym i składają się z obowiązkowych:

          -     wykładów prowadzonych w trybie zdalnym

          -     seminariów prowadzonych w trybie zdalnym

          -     ćwiczeń  prowadzonych w trybie stacjonarnym oraz zdalnym

  1. Informacje dotyczące przedmiotu, zawierające program zajęć, wykaz zalecanego piśmiennictwa oraz efekty kształcenia przedmiotu, umieszczane są przed terminem rozpoczęcia zajęć i pozostają przez cały okres trwania przedmiotu na stronie internetowej Zakładu: http://biolmolgen2.sum.edu.pl.
  2. Student zobowiązany jest do zarejestrowania się na stronie platformy elearningowej SUM: https://elearning.sum.edu.pl, w kursie "Genetyka kliniczna V rok 2020-2021" , gdzie umieszczone są materiały niezbędne do przygotowania się do zajęć.
  3. Student zobowiązany jest do zarejestrowania się PRZED SWOIMI PIERWSZYMI ZAJĘCIAMI na platformie Microsoft TEAMS, która będzie służyć do przeprowadzania ćwiczeń w trybie zdalnym.

 

Poniżej znajduje się załącznik ze szczegółowym planem zajęć. Bardzo proszę się z nim zapoznać i zwrócić szczególną uwagę na godzinę rozpoczęcia zajęć w poszczególnych dniach, jak również ich miejsce. 

PLAN ZAJĘĆ

 

Wykłady

Genetyka kliniczna

Wszystkie wykłady będą dostępne w formie elektronicznej na platformie e-learningowej, od pierwszego dnia zajęć tj. 01.10.2020

Nazwa kursu: "Genetyka kliniczna V rok 2020-2021"

Tematy wykładów: 

1. Epigenetyka. Piętnowanie genomowe.

2. Onkogenetyka z uwzględnieniem nowotworów dziedzicznych.

3. Cechy uwarunkowanie wieloczynnikowo.

4. Zespoły niestabilności chromosomowej.

Seminaria

Genetyka kliniczna

Seminaria będą udostępniane na cały dzień, w każdy poniedziałek, rozpoczynający zajęcia z daną grupą.

Zajęcia seminaryjne będą realizowane metodą e-learningu na platformie, a każdy student powinien zrealizować materiał przed ćwiczeniami.

Student, który nie uczestniczył w zajęciach seminaryjnych nie będzie dopuszczony do ćwiczeń.

Nazwa kursu: "Genetyka kliniczna V rok 2020-2021"

 

TEMATY SEMINARIÓW

1. Poradnictwo genetyczne

2. Diagnostyka chorób genetycznych

3. Wady wrodzone

4. Terapie genowe

5. Genetyka zachowania

6. Genetyka onkologiczna

 

Ćwiczenia

Genetyka kliniczna

TEMATY ĆWICZEŃ:

 

We wtorki zajęcia prowadzone są zdalnie poprzez platformę Microsoft Teams. Link zostanie podany w terminie pózniejszym.

Zajęcia prowadzi Pan dr n. med. Jacek Pilch z Katedry i Kliniki Neurologii Dzieciecej.

Temat: "Konstruowanie rodowodów. Ocena dysmorfologiczna. Kierowanie pacjentów na

specjalistyczne badania genetyczne. Udzielanie porad genetycznych".

 

W środy zajęcia odbywają się w CDiSM według harmonogramu.

Temat: "Genetyczne bazy danych stosowane w diagnostyce i leczeniu chorób o podłożu genetycznym". 

Temat: "Dysmorfologia i jej znaczenie w diagnostyce chorób o podłożu genetycznym".

 

Student na ćwiczenia z Dysmorfologii powinien znać podstawowe pojęcia i przykłady związane z tematyką:

  1. Dysmorfologii rąk i stóp np. adaktylia, klinodaktylia, pałeczkowatość, polidaktylia, syndaktylia itd.
  2. Dysmorfologii nosa i rynienki podnosowej np. nisko zawieszona kolumienka, szerokie nozdrza itd.
  3. Dysmorfologii oczu i okolicy około oczodołowej, uszu np. entropion, telecanthus, rozszczep obrąbka.
  4. Dysmorfologii głowy, twarzy, ust i żuchwy np. brachycefalia, makrocefalia, wdowi czub, prognacja itd. 

 

W czwartki zajęcia prowadzone są zdalnie poprzez platformę Microsoft Teams. Link zostanie podany w terminie pózniejszym.

Na zajęciach czwartkowych studenci prezentują poszczególne zespoły chorobowe. Poniżej znajdują się pliki (osobne dla poszczególnych grup seminaryjnych) z określonymi zespołami, jak również plan prezentacji.

Proszę żeby w każdej grupie seminaryjnej wpisali się Państwo na listę tematów, którą prześlecie prowadzącemu  najpóźniej do środy  poprzedzajacej Państwa zajęcia na adres: kbajdak-rusinek@sum.edu.pl.

W zależności od liczebności poszczególnych grup, prezentacje mogą być przygotowywane w zespołach 2-3 osobowych. 

Zaznaczam że każdy z tematów musi być zaprezentowany.

PLAN PREZENTACJI

Listy z tematami dla poszczególnych grup:

Grupa1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 12

Grupa 13

Grupa 14

Grupa 15

Grupa 16

Grupa 17

 

W piątki odbywa się zaliczenie końcowe przepowadzane zdalnie poprzez platformę e-learningową.  

Zaliczenie jest w formie testowej i obejmuje zakres tematyczny z wykładów, seminariów i ćwiczeń, jak również zespołów umieszczonych w zakładce -Sylabus.

 

Oceny końcowe z przedmiotu obliczane są na podstawie sumy na którą składać się będą: 0,3 oceny z prezentacji oraz 0,7 oceny z zaliczenia końcowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za dydaktykę/kierownika ćwiczeń

Biologia molekularna 2020/2021

Kierownik ćwiczeń

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

Zakład Biologii Molekularnej

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Medyków 18

40-752 Katowice

aaugusciak@sum.edu.pl

 

Adiunkt

dr n. med. Marta Lesiak - mlesiak@sum.edu.pl

Asystent

mgr Agnieszka Fus-Kujawa - afus@sum.edu.pl

mgr Karolina Stępień - kbugaj@sum.edu.pl

mgr Marta Krajewska - mkrajewska@sum.edu.pl

 

×

Dane kontaktowe

KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ I GENETYKI
Wydział Lekarski w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
 
Ul. Medyków 18
40-752 Katowice
 
+48 32 208 8382