Aktualności

KBG

 

Uwaga 

Szanowni Studenci

Proszę śledzić komunikaty i zarządzenia JM Rketora SUM w Katowicach dotyczące bieżącego funkcjonowania Uczelni na stronie głównej SUM. Szczegółowe informacje w zakresie zdalnej realizacji kursów będą przesyłane starostom grup przez osoby odpowiedzialne za organizację tych kursów i prowadzących zajęcia. W sprawach pilnych proszę się kontaktować z opiekunami grup na ich adresy poczty elektronicznej lub Kierownika jednostki na adres poczty eletronicznej sekretariatu KBG1 i KBG2 znajdujące się na stronie Katedry.

Z poważaniem

AL Sieroń

Attention

Dear Students,

Please follow the announcements and ordinances of JM Rketor SUM in Katowice regarding the current functioning of the University on the SUM home page. Detailed information on the remote implementation of the courses via e-learnig will be sent to the leaders of the groups by the persons responsible for organizing these courses and conducting the classes. In urgent matters, please contact the group supervisors at their e-mail addresses or Unit Manager at the electronic mail address of the KBG1 and KBG2 secretariat on the Department's website.

Yours sincerely

AL Sieroń

 

 

Aktualności

Genetyka kliniczna

2020/2021

UWAGA!!!

  1. Zajęcia z „Genetyki klinicznej” odbywają się w systemie zblokowanym i składają się z obowiązkowych:

          -     wykładów prowadzonych w trybie zdalnym

          -     seminariów prowadzonych w trybie zdalnym

          -     ćwiczeń  prowadzonych w trybie stacjonarnym oraz zdalnym

  1. Informacje dotyczące przedmiotu, zawierające program zajęć, wykaz zalecanego piśmiennictwa oraz efekty kształcenia przedmiotu, umieszczane są przed terminem rozpoczęcia zajęć i pozostają przez cały okres trwania przedmiotu na stronie internetowej Zakładu: http://biolmolgen2.sum.edu.pl.
  2. Student zobowiązany jest do zarejestrowania się na stronie platformy elearningowej SUM: https://elearning.sum.edu.pl, w kursie "Genetyka kliniczna V rok 2020-2021" , gdzie umieszczone są materiały niezbędne do przygotowania się do zajęć.
  3. Student zobowiązany jest do zarejestrowania się PRZED SWOIMI PIERWSZYMI ZAJĘCIAMI na platformie Microsoft TEAMS, która będzie służyć do przeprowadzania seminariów i ćwiczeń w trybie zdalnym.

 

Poniżej znajduje się załącznik ze szczegółowym planem zajęć. Bardzo proszę się z nim zapoznać i zwrócić szczególną uwagę na godzinę rozpoczęcia zajęć w poszczególnych dniach, jak również ich miejsce. 

PLAN ZAJĘĆ

 

Wykłady

Genetyka kliniczna

Wszystkie wykłady będą dostępne w formie elektronicznej na platformie e-learningowej, od pierwszego dnia zajęć tj. 01.10.2020

Nazwa kursu: "Genetyka kliniczna V rok 2020-2021"

Tematy wykładów: 

1. Epigenetyka. Piętnowanie genomowe.

2. Onkogenetyka z uwzględnieniem nowotworów dziedzicznych.

3. Cechy uwarunkowanie wieloczynnikowo.

4. Zespoły niestabilności chromosomowej.

Seminaria

Genetyka kliniczna

Seminaria będą udostępniane na cały dzień, w każdy poniedziałek, rozpoczynający zajęcia z daną grupą.

Zajęcia seminaryjne będą realizowane metodą e-learningu na platformie, a każdy student powinien zrealizować materiał przed ćwiczeniami.

Student, który nie uczestniczył w zajęciach seminaryjnych nie będzie dopuszczony do ćwiczeń.

Nazwa kursu: "Genetyka kliniczna V rok 2020-2021"

 

TEMATY SEMINARIÓW

1. Poradnictwo genetyczne

2. Diagnostyka chorób genetycznych

3. Wady wrodzone

4. Terapie genowe

5. Genetyka zachowania

6. Genetyka onkologiczna

 

Ćwiczenia

Genetyka kliniczna

TEMATY ĆWICZEŃ:

 

We wtorki zajęcia prowadzone są zdalnie poprzez platformę Microsoft Teams. Link zostanie podany w terminie pózniejszym.

Zajęcia prowadzi Pan dr n. med. Jacek Pilch z Katedry i Kliniki Neurologii Dzieciecej.

Temat: "Konstruowanie rodowodów. Ocena dysmorfologiczna. Kierowanie pacjentów na

specjalistyczne badania genetyczne. Udzielanie porad genetycznych".

 

W środy zajęcia odbywają się w CDiSM według harmonogramu.

Temat: "Genetyczne bazy danych stosowane w diagnostyce i leczeniu chorób o podłożu genetycznym". 

Temat: "Dysmorfologia i jej znaczenie w diagnostyce chorób o podłożu genetycznym".

 

Student na ćwiczenia z Dysmorfologii powinien znać podstawowe pojęcia i przykłady związane z tematyką:

  1. Dysmorfologii rąk i stóp np. adaktylia, klinodaktylia, pałeczkowatość, polidaktylia, syndaktylia itd.
  2. Dysmorfologii nosa i rynienki podnosowej np. nisko zawieszona kolumienka, szerokie nozdrza itd.
  3. Dysmorfologii oczu i okolicy około oczodołowej, uszu np. entropion, telecanthus, rozszczep obrąbka.
  4. Dysmorfologii głowy, twarzy, ust i żuchwy np. brachycefalia, makrocefalia, wdowi czub, prognacja itd. 

 

W czwartki zajęcia prowadzone są zdalnie poprzez platformę Microsoft Teams. Link zostanie podany w terminie pózniejszym.

Na zajęciach czwartkowych studenci prezentują poszczególne zespoły chorobowe. Poniżej znajdują się pliki (osobne dla poszczególnych grup seminaryjnych) z określonymi zespołami, jak również plan prezentacji.

Proszę żeby w każdej grupie seminaryjnej wpisali się Państwo na listę tematów, którą prześlecie prowadzącemu  najpóźniej do środy  poprzedzajacej Państwa zajęcia na adres: kbajdak-rusinek@sum.edu.pl.

W zależności od liczebności poszczególnych grup, prezentacje mogą być przygotowywane w zespołach 2-3 osobowych. 

Zaznaczam że każdy z tematów musi być zaprezentowany.

PLAN PREZENTACJI

Listy z tematami dla poszczególnych grup:

Grupa1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 12

Grupa 13

Grupa 14

Grupa 15

Grupa 16

Grupa 17

 

W piątki odbywa się zaliczenie końcowe przepowadzane zdalnie poprzez platformę e-learningową.  

Zaliczenie jest w formie testowej i obejmuje zakres tematyczny z wykładów, seminariów i ćwiczeń, jak również zespołów umieszczonych w zakładce -Sylabus.

×

Dane kontaktowe

KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ I GENETYKI
Wydział Lekarski w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
 
Ul. Medyków 18
40-752 Katowice
 
+48 32 208 8382